Regulamentul Oficial al Concursului

„Povesti de succes”

martie 2018 – iulie 2018

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al Concursului

(1) Campania „Povesti de succes” este organizată și desfășurată de către Machteam Soft SRL, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, camera 4I, sector2, având C.U.I. 18642542, RO J40/7355/2006 reprezentată prin Daniel Dragomir, în calitate de reprezentant permanent al Administratorului, denumită în continuare „Organizator”.

(2) Participanții la Concurs sunt obligați sa respecte termenii si condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).  

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concurs, prin afișarea acestuia pe site-ul http://www.sentimente.ro/success-stories.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunoștință publica in modalitățile prevăzute la art. 1. alin. (3).  

(5) Organizatorul este responsabil de buna funcționare  a mecanismului de primire si înregistrare pe https://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta. Orice reclamație privitoare la funcționarea site-ului va fi soluționată de către acesta.

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfășurare a Concursului

(1) Concursul este organizata in spațiul virtual corespunzător paginii www.sentimente.ro, în paginile speciale: https://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta.

(2) Concursul va fi lansat la data de 1 martie 2018, ora 12:00:01, ora României şi va înceta la data de 31 iulie 2018 ora 23:59:59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească acest Concurs, acest fapt va fi adus la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1. alin. (4).

Art. 3- Dreptul de participare

(1) La Concurs poate participa orice persoana fizica in vârsta de peste 18 ani (denumita in continuare „Participant”) care îndeplinește următoarele criterii:

 • are cont pe www.sentimente.ro și și-a găsit partener, care are sau a avut cont pe sentimente.ro, prin intermediul serviciului nostru de dating;
 • a avut cont pe www.sentimente.ro și și-a găsit un partener, care are sau a avut cont pe sentimente.ro, prin intermediul serviciului nostru de dating;

(2) La concurs nu pot participa angajații, soții și rudelor acestora până la gradul IV, cu excepția angajaților firmelor partenere în organizarea acestui Concurs.

(3) Participarea la acest Concurs implica acordul expres, cunoașterea si acceptarea neechivoca a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții.

(4) Organizatorul își rezerva dreptul de a înlătura orice tentativa de frauda prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs a persoanelor care încearcă sa fraudeze.

Art. 4-Mecanismul Concursului

(1) Pentru a participa la prezentul Concurs fiecare persoana interesata trebuie sa:

A. acceseze paginile http://www.sentimente.ro/success-stories si https://blog.sentimente.ro/trimite-ne-povestea-ta și să parcurgă toți pașii solicitați în vederea înscrierii;

B. să ofere date valide de contact (nume, prenume, e-mail, telefon, numele si prenumele partenerului).

C. sa furnizeze povestea proprie de dragoste care a inceput pe www.sentimente.ro  si care ii vizeaza exclusiv pe participantul inscris in Concurs si partenerul acestuia.

(2) Pentru a se finaliza procesul de înscriere la Concurs, utilizatorul trebuie sa confirme prin intermediul unei bife ca este de acord cu Termenii si Condițiile Concursului.

 • Organizatorul, prin reprezentanții săi, își rezerva dreptul de a invalida conturile care nu au in mod evident datele de contact completate corect si integral (de exemplu, fără o adresa valida de e-mail sau fără număr de telefon).
 • Obligația corectitudinii datelor înscrise aparține in totalitate participanților.
 • Prin înscrierea poveștilor la concurs, participanții își exprima acordul ca in situația in care materialul înscris este selecționat de către Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promoțional, împreună cu numele participantului, fără plăti compensatorii, pe o perioada nedeterminata, totodată participantul cedând Organizatorului drepturile de autor asupra materialului trimis. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fără drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au înscris respectivele materiale in concurs.

(3) Organizatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(4) Toți participanții care s-au înscris la Concurs, vor intra in tragerea la sorti pentru premiul prevăzut la art. 5.

(5) Poveștile înscrise de participanți vor fi punctate de un Juriu care va fi format din 3 persoane desemnate de Organizator. Vor fi punctate numai poveștile care corespund condițiilor menționate in prezentul regulament. Juriul desemnat va puncta Poveștile pe baza Criteriilor de Jurizare care vor fi următoarele:

 • Relevanța pentru Tema Concursului;
 • Atractivitate;
 • Originalitate;

Juriul va selectata Povestea de dragoste câștigătoare.

(6) Premiul oferit trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acesta nemaifiind datorat de către Organizator.

Art. 5 – Câștigurile

(1) Premiul oferit constă într-o excursie pentru doua persoane la un hotel de peste 3 stele situat pe litoralul romanesc, in perioada iulie 2018, cu cel puțin o masa inclusa. Detaliile premiului urmează sa fie stabilite si anunțate la o dată ulterioară.

(2) Premiul se va preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor.

(3 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului si nici nu se pot schimba premiul cu alt produs sau serviciu.

Art. 6 – Condiții de validare și acordare a premiului

(1) Desemnarea câștigătorului premiului de către Juriu va avea loc în 1 iulie. La procedura de selecție a câștigătorului vor participa doar înscrierile valide intrate în Concurs, din care se va selecționa 1 câștigător și o rezerva. Premiul va fi acordat câștigătorului cu condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării condițiilor prezentului Regulament.

(2) Celelalte participări valide ale câștigătorului de drept desemnat vor fi excluse pentru selecționarea rezervei, astfel încât să nu existe un participant cu statut atât de câștigător, cât și de rezervă.

(3) Pentru validarea premiilor acordate prin tragere la sorti consumatorii trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • Sa poată fi contactat la numărul de telefon mobil cu care s-a înregistrat in Concurs, in termen de 2 zile lucrătoare de la data desemnării sale ca si câștigător;
 • In momentul contactării sa declare Nume, Prenume, Telefon si Adresa completa;
 • Sa facă dovada existentei pe site-ul www.sentimente.ro atat a contului personal, cât și a contului partenerului indiferent daca acestea sunt active sau au fost șterse.

(4) Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va răspunde la numărul de telefon înscris in concurs identitatea și scopul apelului și îi va solicita să confirme participarea sa la Concurs precum și numele său complet. După comunicarea acestor date potențialului câștigător i se vor solicita o copie după buletin și i se va solicita sa facă dovada prevăzuta la art. 6.3 alin (3) în vederea validării și a atribuirii premiului. Aceste date urmează a fi operate și înregistrate în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului. Dacă informațiile cuprinse în actul de identitate coincid cu cele înscrise pe site, atunci potențialul câștigător este validat final, este declarat Câștigător și va intra în posesia premiului conform prezentului Regulament.

(5) In cazul in care vreunul dintre participanții desemnat câștigător nu respecta termenul menționat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credință si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul își rezerva dreptul de a-l invalida.

(6) Refuzul potențialului câștigător, manifestat expres și neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale în vederea validării sau imposibilitatea prezentării unei dovezi conform căreia atât el cât și partenerul sau au deținut sau dețin cont pe www.sentimente.ro duce la invalidarea ca potențial câștigător și pierderea dreptului de atribuire a premiului.

(7) În condițiile în care un potențial câștigător nu poate fi contactat în cele 2 zile lucrătoare prevăzute în cadrul prezentului regulament (ca de exemplu în situațiile în care nu răspunde la numărul respectiv, numărul nu este alocat, nu se află în aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat.

(8) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile descrise în prezentul Regulament, constatarea oricăror neconcordante între datele comunicate telefonic și cele existente în actul de identitate al câștigătorului conduce automat la pierderea dreptului potențialului câștigător de a i se mai atribui premiul.

(9) În cazul în care câștigătorul va pierde dreptul de intrare în posesie a premiului conform prevederilor prezentului regulament, reprezentantul Organizatorului va contacta, rezerva câștigătorului care va fi validat preliminar conform condițiilor prezentului Regulament.

(10) În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal de predare primire premiu.

(11) Prin semnarea și datarea procesului-verbal, câștigătorul își va exprima în scris acordul său ca datele sale personale menționate în acesta să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiului Concursului și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și va putea opta în a-și exprima în scris acordul sau pentru ca numele să fie făcut public de către organizator, fără alte obligații suplimentare din partea organizatorului față de câștigător.

(12) Câștigătorul va fi afișat in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la validarea acestuia pe site-ul www.sentimente.ro.

Art. 7- Încetarea înainte de termen a Concursului

(1) Concursul poate înceta înainte de termen, in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Concursul sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situațiilor avute in vedere la art. 7. alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) In situațiile avute in vedere la art. 7. alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Concursului urmează a fi aduse la cunoștință publica in modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanți, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de către instanța competenta din municipiul București, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 9- Taxe

(1) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul câștigat stabilite conform legilor in vigoare sunt și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art. 10- Responsabilitate

(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt îndreptățiți sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorii nu își asuma responsabilitatea pentru:

 • corectitudinea datelor înregistrate de participanți pe site-ul
 • eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon înscrise in Concurs;
 • imposibilitatea participării la acest Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau a operatorilor de telefonie mobila;
 • întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului pe site, pe perioadele de trafic intens;
 • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți in legătură cu aceasta Concurs.
 • Situațiile in care anumiți participanți sunt in incapacitate de a accesa parțial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate in afara controlului pe care Organizatorul îl poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate in orice alt mod, in urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor si/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, in urma accesării aplicației. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbări de legislație care sa influențeze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obținute in urma accesării aplicației, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(4) Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru participanții care se înscriu in afara perioadei de desfășurare a Concursului sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(5) Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfășoară înscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, înscrierile respective vor fi anulate.

(6) Site-ul www.sentimente.ro folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecăruia. In conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 și cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice,  vizitatorii website-urilor sunt atenționați cu privire la  folosirea cookie-urilor. Termenii si condițiile pot fi modificate in orice moment de către administratorul site-ului, denumit in continuare „Administrator”, fără notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizează.

Art. 11 Date personale

(1) Prin participarea la Concurs participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului. Astfel, Organizatorul va procesa si colecta date precum: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, date legate de interactiunea cu www.sentimente.ro, informatii legate de calitatea si utilizarea Site-ului;

(2) Datele personale pe care participanții le furnizează către Organizator sunt prelucrate strict pe durata de desfășurare a concursului, excepție făcând datele personale ale câștigătorului.

(3) Datele personale ale participanților vor fi prelucrate pentru organizarea și desfășurarea concursului, acordarea de premii, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative,  dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a si comportamentului, îmbunătățirea modelelor comerciale, crearea de oferte personalizate.

(4) După terminarea concursului, datele personale ale participanților vor fi pastrate in baza de date a Organizatorului pentru o perioada de 5 ani in vederea unor viitoare colaborari, precum: acordare de interviuri, invitatii de participare la sesiuni foto, dar si alte actiuni. De asemenea, datele câștigătorului vor fi păstrate si in contabilitatea firmei, potrivit legislației in vigoare.

(5) Participarea constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul ca numele si orașul lor de reședința va fi făcut public in mod gratuit, potrivit legislației in vigoare.

(6) Organizatorul poate păstra rapoarte statistice generate prin utilizarea informațiilor colectate din Site o perioada îndelungată, dar astfel de rapoarte nu identifica participanții și nu vor fi folosite în niciun alt mod care ar putea sa afecteze protecția datelor cu caracter personal sau intimitatea participanților.

(7) Prin completarea datelor personale, fiecare participant declară că acceptă necondiționat ca datele sale personale să poată fi transferate de către Organizator atât afiliaților săi precum si altei/altor entități din țară sau străinătate. Aceștia din urmă garantează că datele cu caracter personal ale participanților sunt păstrate în siguranță, că prelucrarea se face ținând cont de scopul și durata prelucrării, conform prezentului Regulament și că furnizarea acestora se face conform legislației aplicabile.

(8) Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție
 • dreptul la informare
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor.

(9) Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare participant poate face o cerere scrisă în acest sens, pe care să o trimită apoi prin posta la adresa Organizatorului: Machteam Soft S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, et. 4, camera 4I, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: webmaster@sentimente.ro.

Art. 11-  Exemplarele Regulamentului oficial

(1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.